ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1          : Definities

Artikel 2          : Identiteit van de ondernemer

Artikel 3          : Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 4          : Betaling

Artikel 5          : Aanbiedingen, kortingscodes, offertes en prijs

Artikel 6          : Herroepingsrecht

Artikel 7          : Wijziging van de overeenkomst

Artikel 8          : Oplevering en risico-overgang

Artikel 9          : Onderzoek, reclames

Artikel 10        : Monsters en modellen

Artikel 11        : Levering

Artikel 12        : Overmacht

Artikel 13        : Overdracht van rechten

Artikel 14        : Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

Artikel 15        : Klachtplicht

Artikel 16        : Garanties

Artikel 17        : Toepasselijk recht

Artikel 18        : Forumkeuze

 

 

Artikel 1: Definities

1.    JJ Dancewear, gevestigd te Almere aan de Jesse Owensstraat 60, KvK-nummer 67910998, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.

2.    De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

3.    Partijen zijn verkoper en koper samen.

4.    Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

 

 

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer                : JJ Dancewear

Vestigingsadres                      : Jesse Owensstraat 60, 1361 CG te Almere

E-mailadres                            : info@jjdancewear.nl

KvK-nummer                         : 67910998

Btw-identificatienummer        : NL857222065.B.01

 

Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.

2.    Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 

 

Artikel 4: Betaling

1.    De volledige koopsom wordt altijd direct in de webwinkel voldaan. Bij reserveringen wordt een aanbetaling vereist. Deze is 25% van de totale factuur. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de aanbetaling. Bij facturering anders dan directe betaling via de website geldt er een betaaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum.

2.    Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Verkoper is gerechtigd de levering van goederen of diensten door of namens verkoper op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

3.    Blijft koper, ondanks ingebrekestelling door verkoper in gebreke, zal verkoper tot invordering overgaan. Alle kosten komen voor rekening van de koper. De kosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

5.    Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen. Dit geldt wanneer er sprake is van reserveringen of levering van goederen of diensten op basis van door koper zelf opgestelde specificaties.

 

 

Artikel 5: Aanbiedingen, kortingscodes, offertes en prijs

1.    Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

2.    Een verkregen kortingscode is alleen te gebruiken op onze basics in de webshop. Wanneer een artikel, ook wanneer dit een artikel uit onze basics betreft, reeds is afgeprijsd is het niet mogelijk de kortingscode te gebruiken. Korting op korting is niet mogelijk.

3.    Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk vooraf anders zijn overeengekomen.

4.    Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5.    De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

1.    De koper heeft het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (deel) bestelling door koper is ontvangen.

2.    Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens kopers specificaties op maat zijn gemaakt.

3.    De koper moet een retourformulier van verkoper gebruiken. Het retourformulier is beschikbaar op de website www.jjdancewear.nl als een pdf bestand onder aan de homepagina onder het kopje “informatie”.

4.    Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte instructies.

 

 

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

1.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2.    Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3.    Indien partijen niet tot een gewijzigde overeenkomst kunnen komen is verkoper gerechtigd de al gemaakte kosten op koper te verhalen.

4.    Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.

5.    Indien koper niet akkoord gaat met de financiële of kwalitatieve consequenties, is verkoper gerechtigd de eventueel al gemaakte kosten op koper te verhalen.

6.    Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

7.    In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 

 

Artikel 8: Oplevering en risico-overgang

1.    Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

 

Artikel 9: Onderzoek, reclames

1.    Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

2.    Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten direct na ontvangst of uiterlijk 1 dag na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.

3.    Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper te crediteren.

4.    Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.

5.    Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

6.    Na het verwerken of gebruiken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

 

 

Artikel 10: Monsters en modellen

1.    Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan volledig behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

 

 

Artikel 11: Levering

1.    Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.

2.    Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

3.    Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.

4.    Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen.

 

5.    Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de indicatieve levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

6.    De verkoper zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal de verkoper het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.

7.    Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren indien sprake is van een reservering.

 

 

Artikel 12: Overmacht

1.    Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor eventueel door koper geleden schade.

2.    Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd bijvoorbeeld wanneer er sprake is van ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.

3.    Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.

4.    Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.    Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

 

 

Artikel 13: Overdracht van rechten

1.    Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1.    De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2.    Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.

3.    Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4.    Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruit­betaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.

5.    In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 15: Klachtplicht

1.    Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving met foto van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

2.    Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

 

 

Artikel 16: Garanties

1.    Voor alle artikelen die koper bij verkoper koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer koper een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, biedt verkoper koper zo snel mogelijk een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doet verkoper dit door vervanging of terugbetaling van het aankoopbedrag.

 

 

 

Artikel 17: Toepasselijk recht

1.    Op deze overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.

2.    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

3.    Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

 

Artikel 18: Forumkeuze

1.    Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.